DOCUMENT

80NSSC22R0001 DRFP and Industry Day QA.pdf

OVERVIEW

Original Source
Contract Opportunity
Posted
Dec. 15, 2021
Type
.pdf
Size
4.42MB

DOCUMENT PREVIEW

EXTRACTED TEXT

"junoo a8ed spseMmo} UNOD jOU ||/IM Aay} pasn aue sa8ed aii) 4 g adeq (2) pauinba saged 3/313 auyssaj0o) pue siapeay JO} JuaWasINbad JeUWOJ e B19} S| LT *payinbaJ Jou ale saged aj}i| JUaWNDOP ay} JO }SBJ BY} JO} JEWJOJ ay} Se BWeSs 3y} (j242U25) SNOLLONUISNI pamoyje saged 4909 ay 9g ||IM J3]00) pue Japeay JoJ JUaWaJINbas JeWJO} ay] pamoyje aie saged Jan0D NOILLVuVd4aud *$19}00j JO Siapeay saged WSOdOud 40480 J3A09 JO UO!}UBLU OU SI! 3138y} pue pasinbas ase Ady Aes Jou saop nq ,sa8eqd aiL,, 0} UOIIONJYsU| ||| UOIDIAS suojjuaw (3) (1Wu4NI9) SNOLLINULSNI NOLLWUWdaud TWSOdOud :08 Ydeudesed uy suole}ui| a8ed spsemo] 1UNOD ||IM Seoipuaddy *s}1UWI] (9) oT aged 34} Spjemo} junod Jou Op swAUOJay pue sjUa}U0Z jo ajqe| saseq alii ON (J242U25) SNOLLONUISNI papiaosd syiwi| sed NOILVYVd4aud 94] SpJemo} juNoD saxipuaddy pue swAuo oy sua }UO0Z Jo ajqe| saseq aj] og TWSOdOud 401890 0} UO!INAFSU] ||| UODaS SW} BS3Y) Bpnoul suoljeqlul| a8ed ay} J! 9}2}S JOU Saop 3Nq ,S}sI] WAUOIIe pue s}Ua}UOD Jo sajqe} saged 9]}1} 10) sjesauunu UBWOY ased-Jamo],, SaSsnosip :3uljJeWU04 pue suoijeywr] aged (9) (1VYANI9) SNOLLINYLSNI NOLLVYVdaed TVSOdOdd :08 YdesseJed u| *I|JUOD BY} BAjOSaJ AJBAIDALJa 0} JapPJO 6 93eq (2) QT ydes3eeq wei30id ST ul AJessazau SI UOISN|>xa JeY} adA} e JO SI [DO BY) Saw) ye AyluNyoddo aani}ad wo (Je42U2D) SNOLLDNUISNI W3LSO WSN 24) ul S}uediniued DqH pue [SIA Jama ZulAey Jo aduanbasuod anny e ul Suljedioied wo AjuUa Ue apnjoxs oO} JOU SJajaid YSYN 2 IUM NOILVYVd4aud papuazuiun ue Ul 3NSaJ Pjnod siy| e1]UOD AIFLSN 34} Jo Ved se JusWaasze Aylunyoddo JUuawaesse aaijesado09/jues3 IyI9ads ay} JO} ajedwWo02 0} payiwad TWSOdOUd 401280 Sulwea} e ul Sujedioied (q) Jo sjuawaes3e aaijesadood pue sjues3 WILS VSVN aq [JIM JaquaW Weal WIFISN NDGH JO/pue [SI 84} J84y}a4yM SUIWJaIap 0} 0} UO!}INAFSU| ||| UOIDaS Joy Ajjeuip 3uiAjdde (e) Jayjia Usamjeq asooyd AjUAapIAa IsNW OYM S()DGH Pue SISI J9IYJO 3UIIEIIUOD IAJFISN 94} YUM YNsuOd [JIM AUN yoddo syI9eds ay} JO Jado JOJ 1S8J9}U! JO 491|JUOD JUaJaYU! Ue S}Uasaid papsom AjjUaINS se (g"d) suBJaYJO 07 Jues3 9} 31NINy ay] Ul ajqe|ieAe aWOIaq SIGH J0/pue [SW 404 saljiunjoddo SUOIJONJISU| ||| JUBWIYyIeIY Wow qT ydesseJed (SMDASH) Sede||OD pue saijissaAlur) JuawsaJse 3aijeJadoo2/}uel3 Udy WIISN Jepun a2ejd ul Ue}d [0 paAoidde yaejg Aljeduoisiy pue (SISA) SUOINISU] BuUlAJaS AyOUl|A] YIM S}UaWasuee Ue YUM 3921]U09 WIFLSN 84} JO pueme 0} JoUd JUaWUI3A05 ay} Aq pajdaace aq PaJIPU! 3Z1U0I9I 0} Ajjiqixe|j Sulppe Japisuod JUBLWUUJBAOS aU] P|noM JIM UR], IDO SJOJaJo [NJssaIns BY! d4 |2UI4 94} JO ||] pue | SUOI}DaS Ul passnosip (UR d (DO) ULId UOIESIUW [DO Ue WWAns 0} JOJajJo YoRa JO} JUaWaJINbas ay} YUM Bugle 8UI}Ie1JUOD 4NNJ JO UOIEWI] TZ-G07'ZSBT esnel> (S4N) JUawajddns YUV4 VSVN Sepnyoul uoijezIIOS AIZLSN SIU} Ajsulpsooay saijiunjoddo juawaesde SAl}eJ9d009 JO JULIE 8JNINJ Ulead JOJ ([JO) 1S819}U! Jo JI]JUOD jeUO!ezIUesIO ue juasaid Aew siy} Jaquiaw Wes] e Se 192J]U09 IAJJISN 84} ul ajedined SNDGH JO/pue sisW J! 1eU} SaziUZOI9/ YSYN s]UaWaaJZe aAl}eJado0d pue s}ueI3 $1 JO} sjesodoud syioijos 1] UaYyM UOl}adwWos WNWIxeW Ule}qo 0} SI AdI|od S.VSWN pueme g a3eq (9) (Te19U9D) :08 ydes3e1eq * SUIZJEW UDUI-T,, VT JO} payenjeaa aq jOU [JIM J paplAod si UOI}EWOJU! [2913109 Aue J] UOI}EWUOJU! SNOLLOMALLSNI 94) UIYUM paulejUOD aJe $Ja}00) pue SJapeay aged ay} Jey} WUIYUOD asea|d,, JEWUOY J29149 3q JOU PjNoUs J9}004 JO JapeaH Si4y} Ul papnjoul eep ay! Ss! 1 SaA NOLLVaVdadd uuwunjoo a/3uls ul pue Buldeds aul a[Zuls azis JUIOd-Z7T Ue} Ja]|eWS OU UOJ TVSOdOUd ORO UBWOY MAN SAU] Suisn saps |je UO SUIZJEW YOUI-T UUM TT X 24 8 Jaays e JO apis 0} UOH TU sUy [J] Wong auUO se pauyap SI a8ed vy, :AILIS TZOZ VO TT +SJ0J8JJO+0}+SU0l]ONIsU]+{||+UONIaS 2uy (3) (1VY3N45) SNOLLINULSNI NOILLVYVddud TVWSOdOud 08 ydesgeJed uy} S[I2JBP 10} S1OJ8J1O OF SUOIINIYSU] BY} Ul SUOI]DNIISU| gaseq (9) (Te1sUay) 0'3 ydeidereg T uoljeJsedaig jesodojd Q'g YdesseJed as asea|d awes ay] SuleWas JUaWaJinbas ay] SNOLLOMULSNI NOLLVUVdad '3 8 S1J9}00} sJapeay TVSOdOWd 019 01 sasul sagewil saingly suei8elp sey sage soiydes |je 10) azis }ulod- WoTNysuy [[] UoTIag UU} JalJeWs }0U Jey 3'3 eoejedA} jlsas-sues e asn 0} pamoyje aq aM jeu} Isanba 3M UOI]eAJaSgO SIy] UO pasegpejes pJom e OJUI! s2i1ydes3 3y} SUIPMOJD INOUUM 9ZIS UOJ YsNo1Y) Sesesyd pue SsPJOM UleVJad Sulziseyd wa Aq Jajsuel} aspa|mMou, paseaJoul sazis UOJ SulAJeA BY] *1X9} 94} Jo Ajjiqepes ay} SuljIa4Je JNOYUM sjulod JNO} Se YONW Se SALA aZIs JUD} BY} Sapl|s Sulyaliq Aeq AyIsnpu| WALSN VSVN 24} U] JUOJ UBWOY MAN Sal) JUIOd-7ZT aq |[eYs d}9 syasul sedeu seingiy swesseip suey sajqe} saiydeis || (S4a}eseyd jenplAipul UveMjaq Sulgeds) Sulusay JEWJOU YUM 3x9] puepue}s [|e JO} pazijiin aq |jeYys JUOJ UBWOY Man Sel JUIOd-7T JEWJO} UUN|OD a/8uls Ul pue SulDeds aul] a[Buls azis JUIOd-ZT UeYI Ja|JeLUS JOU JUO} UBWOY MAN Saul] Buisn saps [je UO SUIZIeW YDUI-T YUM TT X ,,%% 8 Jeays e Jo apis aUO se pauljap SI a8ed vy, 2121S TZOZ 7O TT+SJ0J8JJ9+0}+SUO!]ONIsU]+{||+U0NIaS 2uy (9) (1VY3N45) SNOLLOINYLSNI NOLLVUVddud 1VSOdOud :08 ydegeJed uy} S[I2]BP 10} S1OJ8J1O OF SUOIINIYSU] BY} Ul SUOI]DNIISU| gased Sulyewo4 *JU8]U09 Jo sadAj pals] ay} Suisn UayM 6Z uoljeJedaig jesodojd O'g YdesseJed aas asea|d alwes ay] SuleWas JUaWadJinbas ay] pue suolje}Wwiy JUBWIUJ3AOD By} 0} UOIEWUOJU! BUIABAUOD Ul Aqe]D 1932813 JO} MO||e 0} I18 Sesul 33eq(2)0g UOIDaS sage wil Saingij SweJZelp sjeud sajqe} saiydes3 10} pasn aq 0} aZis UOJ Ja|jewus @ MO|[e JUBWUJIACD ay} Jsanbai ayy ,/}UO} UBWOY MAN Saul] JUIOd-7T aq ||eYys 219 syasul Sageul sain swesselp syeud sajqe} saiydess || (Siayoeseyo jenpiAipul uaamjeq 3ulseds) Sulusay [BWUOU YIM 4X9] PJepUeR}s | |e 10} pazijign aq |jeys JUOJ UBWOY MAN Saul] JUIOd-7T Yy JeWJOJ UWN]OD a/8uls Ul pue BuIdeds sul] a/3uIs 9ZIS JUIOd-ZT, Ue} JalJewWs JOU JUOY UEWOY MAN Selu| Buisn sapis [je uo sulguew UDUI-T YIM TT X ,.%4 8 J@eUs 2 JO apis suo se pauyap si aged y,, sajeis uo!Das SIU] *8ulj9e1}UOIQNs UO SUCHE] PUIWa}ap Suijaes]U0IqNs SU1}9eJJUOIGNS UO SUOIEPUWI] SUILWJa ap 0} UO!}LjNIe9 82 0} UO!}e]NIje9 By} Ul papnpul aq |/IM spidays Aed 0} pasn sJe|jop }9e1]U0D ay] uo suoizeyUWI] 34] Ul papnjoul aq LON ||! Spuadiis Aed 0} pasn ssejjop ye1]U09 Jey] LAUD Bsea|d bT-6T7'2S UV 'J9U *yoeoidde Suljjeys ay} Ul passeippe aq pjnoys sjusquundul jo ainjdep Way) apnjaul 0} uolido Jsuly Lt BABY 10}921]U0D [JIM JO WeIZOJd YUM Aejs 0} 9D10Y9 JSuly UBAIS Bq S}]UBQUUNDU! ||| "ea 9 UOenjeAd YUM adUepJOIIe Ul ayenjeae . 92 Papasu SI yeys |euoI}IPpe OU SAaUILUID}Sp JO}IeIJUOD JI SJUIOT JO UOISIAIP aYediai}Ue IIIM VSYN @ploap 03 J0JaJJO BY} JOY SI SUOIIISOd Je9I71I9 jeUOITIPpe Jo jesodojd juaWW9A03 ay} MOH Hers |eUOIPpy adUEWUOJag Iseq OH UORENIeNg 4ea[9UN si Uol}sanb siy 401924 ASIY SJ UBLWUJAO3 94) SI BJBY/M Ue] U] BSeUd $10}9e} }SIY 7-SV GZ "waysAs Suljunoo2e |eIQUeUL YSN 2U} JO} pasn si dys 8urioda WIILSN 40} pasn waysAs 8uljun022e vz paaosdde juasino ay} Ss! }eUA Sassad0Jd jelueul4 pue SuljuNo ss -S|] UOIDES AleJq)| jeuayew Z SJappiq 84} Ul papiAold aq |jIM [ea}ewW |eUONIppy aapieme puke jUsquNsUI SUSqaM S]USqUINIU! 0} $s929e BABY $J0}92J]UOD ||IM SsaI0d U] aSeYd SU} Ul] 34} UIaMjaq payeijO3eu aq pjnoys jeljajew szisqam JUaquNdUI 0} ssa0y ag /suoneziuesio anjea PeIUOD ||eJaA0 3y} JO a8e}UaIIad 7Z pea, ayy Aq pajajdwios aq pjnous yse} 34} JO JUaIIad %TS sa, WNWIUIW 2 Se (JOM Jey} JO anjeA Je|jOp puke) s4se} ay} Jo agejUaoJad Jas & 3}3/dwWoO 0} jesodoJd 3ujuUIM ay} UO UO!}ezIUeSJO pea] 34} JO} puaqu! YSYN S20q PLOZ 48q0390 Ul (Saas) sesseuisng pesejuenpesip-|jews 0} spueme Tz suolje[N3aJ 94} WOJ) PaAOLUAJ SEM O} paajeal 97Z YVIG PUL (Uayia Sessauisnq 9}e} IDE) O} pausisap saaijeiiul JuUaWa|duw 0} (SYy4qd) JUaWajddns uoNe|nsay pagejuenpesip [jews paJapisuod aq }OuUe? sny] pue) sassauisng ||2WS palapisuos uolysinbay |eJapa4 asuejaq Aq pejou se ujaau09 Sassauisnq pasejuenpesip 9g JOUUeD sai}Ua WjOjd-JOJ-JOU aJOjaJaU] WOjd JO} paziueZJo s| UJa2U0D -||2Ws 84} UO paseq UO!}Uap ssauisng ||eWs ay} Jo Wed se papnjsul S,ISW/NIGH BV 9} JEU} SI SUOI}IPUOD BY} JO BUO Jey} SAIS I SOT LZT YAD ET Ul , UJaIU0D ssauIsng j|2ws,, JO UolUap ay} Ul] JUaWalddns yYy4 VSVN Jed UolUysp ssauisng |jews ay} Jo yed se papnyoul jou ale SISIW/NDGH Pue (SUV) 24} eziUZ0De, },Usa0p YSVN pueme JOJ a[qi3iaul aq IM WIS'OTS UU} sNyejs ssauisng [jews jo uoljeulwayap ul Ajdde spsepueys Aujsnpul-0}-Aljsnpul 0z Jajyeai3 anuanal 2 YUM JOJayO Auy = padJojua Ajqaiiis aq ||IM psepuels azis ay ||! JO 1924} S14} JO} aJadWOD 0} a/qISIjaul S| UOI|!W G*9TS UeYy Ja1ee13 anuaAal 0ZOZ YM J019e1]U09 Aue Jey} YoNs padojua Aj} Bq SIU) ||| UON||IW S*9TS SI OTLIT9 8p02 SDIVN 40} puepuels aZis ssauisng [jews ay} sajedipul d4y Yesp ay (1VHINID) SNOILONYLSNI NOLLVuVvdaud g adeq (9) (va4Nq9) 61 WWSOdOud :0'8 ydes3eJed ul s}uaWaInba azis }UOJ 34} YIM Ajdwod 0} pasu SNOLLONULSNI NOILVUVdded 1VSOdOwd :0'g Ydessesed ul s}uaWasinbal jou saop ,Ssajou SulAuedwoz0e pue s}uawaje}s |eINueUly payipne jo Adod,, ay} ON 3ZIS JUO} 9Y} YUM Ajdwod 0} paau , sajou SulAuedwooze pue syuawaye}s jeloueuly peyipne sy! yo Adoo,, :Aqijiqeded jelsueul4 (J SNOLLONYISNI LIVYLNOD JAGOW Al JINMOA :'8 2'8 sjuaUNDOp peuUeDs JO JEWJOY BAI}EU OG," JEWIO} uwnjoo a/3uls ul pue Buldeds aul a/Zuls azis JUIOd-ZT UeY} Ja]|eWS JOU UOJ UBWOY MAN Saul] Buisn saps [je UO SUIZIeW YDUI-T YUM TT X ,,%% 8 Jeays e Jo apis DUO Se pouljap si a8ed y,, :AILIS TZOT vO TT +Si0JajJO+034Suo0lj9nJ}sSU|+]||+U0NIaS 2uy (9) (1VY3N45) SNOLLOINYISNI NOLLVUVddud 1VSOdOdd :08 ydeseJed uy} "suoI}e}ILUI]| a8ed pueMo} JUNO ||IM SaI|pusdde Ul UOIEWOJU! JURAT|aJ JBYIO d4y xipuadde ue ul UOILWOJU! JURAR|aJ JBYIO JO Xie] BDUSJAJay SSOID 2 8T Jeulj SY} Ul JUBWYDe}e UE SP PAapPN/Ul aq [IM a}e;dwa} XE] 8DUsJaJay-SSOID Y ywgns am Aey saxipuadde Jo saxisje|\] aIUaJajay SSO/> JNOGe UO!]UaW OU SI Bay) dd Jeul, Ul